Napredak

Kultura i baština

Povijest derventskoga zdravstva do II. svj. rata

mr. Petar A. Ćosić
derv5.jpg


U čovjeku je od iskona bila prisutna težnja za opstankom i zaštitom zdravlja i života. U ostvarivanja toga cilja on je, i u derventskom kraju, poduzimao pojedine mjere na zaštiti zdravlja i života koje su u određenim povijesnim prilikama poprimale i organizacijska obilježja. 

Međutim, samostalna bosanska država, po svom geografskom položaju bila je dugo u sferi interesa Rima i Bizanta, pa se vječito borila za samoodržanje. Njezine vjekovne borbe imale su za posljedicu slabljenje vlastitog razvoja, što se značajno odražavalo i kroz zdravstveno stanje stanovništva.

Narodni liječnici i „ljekaruše“

Do dolaska Turaka 1463. godine, u Derventi, osim narodne medicine kojom su se služile široke narodne mase, dominirala je medicina koju su donosili franjevci sa Zapada. Uz to, kroz snažan utjecaj islamske kulture, u narodu se mijenjaju higijenske navike i donose odgovarajući propisi. U to vrijeme je bila zapažena veza sa dubrovačkim liječnicima i ljekarnicama koji su uglavnom pružali medicinsku pomoć turskim dostojanstvenicima.   

Niska kulturno-zdravstvena razina, bijeda i neimaština, u odsustvu organiziranih preventivnih mjera zdravstvene zaštite, omogućavali su da zarazne bolesti, često u nezadrživim epidemijskim valovima, „pokose“ stanovništvo, te tako mnoga naselja u derventskom kraju opuste. Do početka 20.  stoljeća, derventskim krajem harala je kuga.    

I dok kuga „bjesni“, fra Nikola Lašvanin kaže: „Kad nasta godište 1732. otrova se sva Bosna“. U maticama je, u nedostatku službenih podataka, zabilježeno da je 1815. godine u župi Plehan vladala kuga, a od tog vremena se spominju „kužna groblja“ u Živinicama i Lupljanici. Od ove bolesti je u zimu 1815/16. godine u Pjevalovcu i Lužanima za tri mjeseca umrlo 14 osoba. Pored kuge, i kolera je u 19. stoljeću ostavljala velike posljedice, o čemu fra Ivan Franjo Jukić iz Travnika 12. kolovoza 1849. godine piše: „Kolera na vas mah u Gradiškoj mori, u Derventi je umrlo 200. Osobito Turke tare“.      

Narod je u nedostatku liječnika i ljekarnika bio upućen na samopomoć i tako je razvijao svoju narodnu medicinu, što se vidjelo kroz pojavu rukopisnih zbornika lijekova, popularno nazvanim „ljekarušama“. Među mnogim, tada napisanim ljekarušama, bila je i poznata Šimićeva ljekaruša, koja je bez sumnje najstariji sačuvani pisani dokument o liječenju koji je korišten u derventskom kraju. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu nalazi se rukopis pisan bosanskom ćirilicom pod naslovom „DOMAĆE LIKARIE STARIH BOŠNJAKAH“. U predgovoru ovog rukopisa O. Brlić piše: „Na mom kratkom putovanju po Bosni, dobio sam ja ovaj rukopis od 31 domaćih likova od fra Luke Šimića, paroka u Foči“.     

U popisu župnika župe Foča (kotar Derventa) stoji da je fra L. Šimić ovdje bio župnik od 1847. do 1851. godine. Sudeći prema ovome i pojedinim riječima iz rukopisa, postoji indicija da je ljekaruša dalmatinskog podrijetla i da ona potječe iz 18. ili prve polovice 19. stoljeća.    

Manje poznate su tzv. Plehanske ljekaruše, koje su novije zbirke lijekova, zapisane od naroda iz okolice Plehana. One potječu iz 19. ili početkom 20. stoljeća. U knjižnici Franjevačkog samostana na Plehanu čuva se osam takvih ljekaruša.   

Javno zdravstvo u doba osmanske vladavine

Javnu zdravstvenu djelatnost u BiH za vrijeme Turske su predstavljale: Vakufska (od 1866) sa nešto kasnije izgrađenom Vojnom bolnicom (7) u Sarajevu. Vojska je imala svoje ambulante u kojima su radili vojni hećimi, a kod pojave većih epidemija među vojnicima zakupljivane su privatne zgrade i hanovi za potrebe njihovog liječenja. Iz tog vremena se spominje da je u Derventi, u neposrednoj blizini današnjeg „Staklenika“, bila turska vojna bolnica (hasta-hana), o čijem postojanju do sada nismo mogli pronaći pisane dokumente.   

Austrougarska okupacija je našla Derventu bez liječnika i bolnice, iako su zarazne bolesti sve više ugrožavale stanovništvo. I tada je ona, uglavnom zbog svojih interesa, otpočela organiziranu zdravstvenu djelatnost na tada suvremenim principima. Zdravstvo je tada po koncepciji bilo zemaljsko, organizacijski jedinstveno, rukovođeno i financirano od Zemaljske vlade.

Nastanak derventske bolnice

Već 1880. godine Zemaljska vlada ustanovljuje liječničko mjesto u Derventi a potom pri kotarskoj upravi osniva Sanitarnu komisiju od tri člana (kotarski liječnik, policijski referent i općinski vijećnik) kojoj je spadao u dužnost sanitarni nadzor u kotaru kome su pripadala područja Bosanskog Broda i Odžaka.   

Kako je zdravstveno stanje stanovništva u kotaru bilo veoma teško, dr Albin Lušin (Luschin) od nadležnih organa Austro-Ugarske monarhije 1884. godine traži da se u Derventu pošalje jedan liječnik. Zbog takvih zdravstvenih prilika Zemaljska vlada 28. ožujka 1884. godine imenuje dr Aleksandra Grinhuta (Grünhuta) za kotarskog liječnika u Derventi, koji je došao iz Mađarske, a u siječnju 1885. godine otvara prvu Općinsku bolnicu u Derventi. Ova bolnica je bila smještena u iznajmljenoj zgradi Jusuf-bega Begovića (u današnjoj ulici M. Radovanović), koja je raspolagala sa oko 150 m₂ korisnog (radnog) prostora i bolničkim krugom od 600m₂. U početku je bolnica imala 6 bolesničkih soba, izolacionu sobu, čekaonicu, kancelariju, kuhinju i mrtvačnicu. Kapacitet bolnice u normalnim uvjetima je bio 20, a u nužnim prilikama i do 25 postelja. Spominje se da je u njoj radio dr Ivan Pavlikov, koji je bio veoma omiljen među stanovništvom. Pored njega tu je radio i jedan priučeni bolničar.   

U derventskom kotaru radila su dva kotarska liječnika; od toga jedan u Derventi (dr A. Grinhut), a drugi u Bosanskom Brodu. U cilju osiguranja dostupnije zdravstvene zaštite, nešto kasnije se u kotarskim ispostavama Bosanski Brod i Odžak osnivaju ambulatoriji u kojima je redovito ukazivana liječnička pomoć.   

Općinski liječnik ujedno je vršio i dužnost upravitelja bolnice. U 1885. godini u bolnici je liječeno 38 bolesnika, od kojih su čak 32 bila izliječena i oporavljena. Osim liječnika, koji su uglavnom bili Austrijanci, Mađari, Česi i Poljaci, nije bilo školovanog medicinskog osoblja koje bi se moglo efikasnije uključiti u aktivnosti na suzbijanju kolere, malarije, ospica, pelagre i drugih bolesti, koje su za Derventu u tom vremenu predstavljali globalni zdravstveni problem. Iz bojazni od pojave kolere poduzimane su preventivne mjere, posebno za hodočasnike koji su putovali u istočne zemlje, gdje su harale epidemije kuge i kolere. Tako je na području kotara, točnije u Bosanskom Brodu, uvedena karantena i izgrađena dezinfekcijska stanica, gdje se uz odštetu spaljivala prtljaga, što je značajno doprinijelo suzbijanju epidemija na ovom području.   

I mada, kao većina drugih bolnica u BiH, u početku nije bila priznata kao javna bolnica, derventska bolnica je bila jedina zdravstvena institucija u tom dijelu srednje bosanske Posavine. Prema propisima Austro-Ugarske, od ukupno 16 u BiH samo tri su u pogledu sanitarno-higijenskih uvjeta u potpunosti ispunjavale sve zahtjeve. Tako je derventska bolnica tek 1894. godine priznata kao javna zdravstvena ustanova.   

Obzirom da postojeća zgrada bolnice uskoro postaje tijesna da bi zadovoljila sve potrebe kotara, 1901. godine je u općini Derventa zaključeno da se nova bolnica što prije gradi od vlastitih sredstava. Tako je nova bolnica (čiji su troškovi izgradnje iznosili oko 113.300 kruna) otvorena 1. studenog 1904. godine. Građena je prema svim tadašnjim higijensko-sanitarnim i građevinskim zahtjevima i imala je 10 bolesničkih soba sa 31 posteljom. Pored ostalih prostorija, u bolnici je bila suvremeno opremljena operacijska sala i ambulanta. Uz zgradu bolnice je bila izgrađena i posebna zgrada sa mrtvačnicom, kupaonicom za infektivne bolesnike i dezinfekciju, ćelijom za izolaciju bolesnika i vešerajem. Bolnica je imala kompletnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, osvjetljenje je bilo osigurano pomoću acetilenskih lampi, a zagrijavanje kalijevim pećima. Osoblje bolnice sastojalo se od: upravitelja, tri radnika na održavanju, kuharice, radnice u vešeraju i kućnog majstora. Upravitelj bolnice je tada bio dr. Ernst Firt (Fürt), mladi liječnik koji je došao odmah nakon diplomiranja na bečkom Medicinskom fakultetu. Njemu su, prilikom većih operativnih zahvata, pomagali dr. Elias Majer (Mayer) iz Dervente i kotarski liječnik iz Bosanskog Broda.   

No, i pored poduzetih mjera u području zdravstvene zaštite, u Derventi i dalje haraju epidemije od kojih su najznačajnije kolera: 1893, 1913, 1916. i španjolska groznica 1918. godine. Zbog sve većeg broja oboljelih i umrlih od kolere, gradski odbor je 1913. godine odlučio da se gradi „kolera bolnica“. Ova bolnica je u početku bila smještena u Derventskom Lugu, a kasnije je od Zemaljske vlade, za te potrebe dobivena zgrada Voćarsko-vinogradarske stanice. Kolera-bolnica je služila za vojne i civilne svrhe, a prema nekim podacima mogla je primiti do 200 bolesnika.

Počeci ljekarništva

Pored organizirane bolničke zdravstvene zaštite, u Derventi se relativno rano počinje razvijati i ljekarnička djelatnost tako da već 1885. godine Jozef Oltvani (Josef Oltvany), ljekarnik iz Mađarske, dobiva koncesiju za otvaranje ljekarne u Derventi. Međutim, već nakon par godina, Jozef Oltvani (prema nekim izvorima zbog bolesti) 1894. godine napušta Derventu a rad u ljekarni nastavlja Marija Oltvani (Oltvany).   

Za razvoj ljekarničke djelatnosti u Derventi posebne zasluge pripadaju ljekarniku Aleksandru Sussmanu koji se, sa svoja dva sina ljekarnika, dugo zadržao u Derventi.  On je 1900. godine izgradio obiteljsku zgradu u kojoj je bila ljekarna, a poslije II svjetskog rata u njoj se razvijala preventivna zdravstvena djelatnost.

Prve derventske primalje i liječnici

Pored liječnika i ljekarnika, značajno mjesto u razvoju zdravstvene zaštite na ovom području imale su i primalje. Zanimljive su zamolbe za probni rad u Sarajevu Marije Halbuh (Halbuch), primalje školovane u Pragu, te Magdalene Kujundžić i Ljubice Topalović, za pohađanje primaljskog tečaja. No, bilo je i primalja, poput Marije Stević, bez tečaja. Ona je 1902. obavljala dužnost općinske primalje.                                           

U vrijeme austrougarske okupacije prilike su zahtijevale da liječnici u Derventi ulažu maksimum stručnog znanja kako bi se zdravstveno stanje stanovništva poboljšalo. Pored ostalih u Derventi su radili vrsni i priznati liječnici: dr Jaroslav Verthajmer (Wertheimer), dr. Fridrih Tramer (Fridrich Trammer), dr. Arnold Lederer i dr. Jozef Grinberg (Josef Grünberg), koji se najviše zadržao u Derventi i za koga stariji Dervenćani kažu da je sirotinju besplatno liječio.

Na temelju posebnih zasluga, Općinsko vijeće u Derventi je 1918. godine proglasilo dr. Eliasa Majera (Mayera) počasnim građaninom grada Dervente, a dr. I. Pavlikov i dr. E. Firt (Fürt) nakon službovanja u Derventi dobili su kao priznanje za doprinos razvoju zdravstvene zaštite na ovom području visoke položaje u Sarajevu: dr I. Pavlikov je bio glavni liječnik Državne željeznice BiH, a dr E. Firt oblasni liječnik za Sarajevo.

Derventsko zdravstvo za prve Jugoslavije

Za vrijeme I. svjetskog rata u Derventi je postojao i vojni stacionar u kome su liječeni ranjeni i oboljeli vojnici austrougarske vojske.   
Ali, nagomilani zdravstveni problemi se nisu mogli riješiti samo djelovanjem zdravstvenih ustanova, već poduzimanjem aktivnosti na mnogo širem planu, prije svega komunalnih. Tako je Derventa među prvim gradovima BiH (poslije Mostara, Sarajeva i Travnika) 1896/97. imala izgrađen vodovod za oko 4.000 stanovnika.    

Pored toga, Derventa je u vrijeme stare Jugoslavije, imala razvijen cestovni i željeznički promet i kroz nju je, nakon I. svjetskog rata prošlo mnogo vojnika i civila, što je u mnogome povećavalo mogućnost pojave i širenja zaraznih bolesti. U razdoblju između dva rata (1918 – 1941), uz opću neprosvijećenost, nepismenost stanovništva od preko 60% i nepovoljne socijalno-ekonomske uvjete, i dalje se javljaju mnoge bolesti, od kojih se posebno ističu: tuberkuloza, endemski sifilis,  malarija i trahom. Odlaskom Austro-Ugarske, iz BiH odlaze i strani liječnici i ljekarnici, ali u Derventi i dalje ostaje dr J. Grinberg (Grünberg) i ljekarnik A. Sussman sa svoja dva sina ljekarnika, kojemu se svojom ljekarnom pridružuje i ljekarnik Viktor Đusti (Giusti). Građani Dervente se dobro sjećaju da je jedna od ove dvije ljekarne dežurala i noću.   

U ovom razdoblju, u Derventi je veoma uspješno djelovala Banovinska bolnica, koja 1923. godine, u muškom i ženskom odjelu, ima 35 postelja, u kojoj radi jedan liječnik, jedan ekonom, dva bolničara i tri ostala radnika.   

U 1923. godini su u ovoj bolnici izvršena 163 operativna zahvata i 2.035 ambulantnih pregleda u vrlo skromnim uvjetima, bez rendgen-aparata i sanitetskog vozila. Već 1935. godine bolnica povećava svoj posteljni kapacitet na 46 postelja. Njezin upravitelj je kotarski liječnik dr Vid Antica, a povremeno tu radi i dr J. Grinberg. Do 1941. godine u derventskoj bolnici je radio i dr Andrija Miler (Miller), a izvjesno vrijeme i dr Novak Lojović.   

Težnja za zaštitom zdravlja i preventivno-higijenskim sprječavanjem bolesti već od 1923. godine kroz ideje dr. Andrije Štampara, počinje da se konkretizira i u jugoslavenskim prostorima. Između ostalog, propagira se napredna socijalna medicina koja, prije svega, treba da služi narodu. Po njegovim zamislima počinje izgradnja nove koncepcije zdravstvene djelatnosti, u kojoj je preventiva preuzimala osnovnu funkciju zdravstvene politike.   

Tako već 1930. godine Gradska općina Derventa, na temelju Zakona o zdravstvenim općinama, osniva prvu Samostalnu zdravstvenu općinu, kroz čije djelovanje se potpunije sagledavaju problemi javnog zdravlja. U 1934. godini se takva zdravstvena općina osniva u Bosanskom Brodu, a zdravstvena zaštita se proširuje i na sela preko udruženih zdravstvenih općina u Bosanskom Dubočcu i Kotorskom (za Veliku Sočanicu, Kotorsko i Majevac).   

U to vrijeme je dr. Branko Juzbašić postavljen na mjesto liječnika Samostalne zdravstvene općine u Derventi i imao je u svom vlasništvu rendgen-aparat, a jedno vrijeme bio je i upravitelj Banovinske bolnice. Nešto kasnije, po nalogu bana Vrbaske banovine (kojoj do pred početak rata pripada kotar Derventa), dr V. Antica ordinira u seoskim ambulantama Podnovlje i Kotorsko. Ovdje treba istaći veliku materijalnu i stručnu pomoć Higijenskog zavoda Banja Luka na izgradnji higijenskih bunara u Podnovlju i Bosanskom Dubočcu, zdravstvenom prosvjećivanju i drugim preventivnim aktivnostima na području kotara. Pred početak II. svjetskog rata u Derventi su bila tri liječnika i jedna primalja, što je bilo nedovoljno s obzirom na teške zdravstvene prilike.   

Banovinska bolnica od 50 postelja i 15 zaposlenih je dovedena u vrlo kritično stanje, jer su joj namještaj i oprema bili dotrajali, a pitanje njezinog financiranja nije bilo najadekvatnije riješeno. Zdravstvena zaštita se financirala iz državnog proračuna za zdravstvenu službu, čija su sredstva u sve zaoštrenijim ekonomskim i socijalnim prilikama bila sve manja. Sredstva za zdravstvenu zaštitu su se sukcesivno smanjivala, a troškovi života stalno povećavali, što se odrazilo i na zdravlje stanovništva. Uvedene su norme racionalnog propisivanja lijekova, a naplate liječenja socijalnih bolesti i onih čije je troškove snosila Gradska općina i Banska uprava, bolnici je pričinjavala znatne poteškoće.

Prvi derventski zubari

Zubo-zdravstvena zaštita u Derventi dugo nije bila organizirana, i ona se, uglavnom svodila na vađenje zuba pomoću nesteriliziranih kovanih kliješta, što su obavljale osobe bez medicinskog obrazovanja. U razdoblju između dva rata u Derventi je radio zubar Todorović, a nakon njega Edhem Porobić, koji se zadržao u Derventi i poslije II. svjetskog rata.

(Izvadak iz studije: 100 GODINA ZDRAVSTVA U DERVENTI 1885-1985 (Derventa, 1986.)
Naslov i međunaslovi redakcijski.

Galerija slika

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više