Napredak

O nama

STATUT 

Na temelju Zakona o udrugama i fondacijama (Službeni glasnik RS 52/01) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama (SG RS 42/05), a u vezi s člankom 54. i 55. Statuta HKD-a Napredak, Skupština Hrvatskog kulturnog društva Napredak –DERVENTA na svom zasjedanju 25.10.2008. donosi


STATUT HRVATSKOG KULTURNOG DRUŠTVA NAPREDAK  D E R V E N T A   


  I. OPĆE ODREDBE   

Članak 1. 
Ovim Statutom utvrđuje se i uređuje svrha i organizacija Hrvatskoga kulturnog društva Napredak – podružnica DERVENTA (u daljnjem tekstu podružnica), prava, obveze i odgovornosti članova, kao i druge pretpostavke i odrednice bitne za rad podružnice.   

Članak 2. 
"Hrvatsko kulturno društvo Napredak" nastalo je od dva društva, od kojih je jedno osnovano u Mostaru 14. rujna 1902. kao "Hrvatsko potporno društvo za potrebne đake srednjih i visokih škola Bosne i Hercegovine", a drugo u Sarajevu 11. studenoga 1902. kao "Hrvatsko društvo za namještanje djece u zanatstvu i trgovini". Ova Društva su ujedinjena na temelju odluka njihovih skupština 10. siječnja 1907. u Mostaru i 9. lipnja 1907. u Sarajevu pod jedinstvenim i zajedničkim imenom Hrvatsko kulturno društvo Napredak (Napredak). HKD Napredak je 1923. god. osnovao Napretkovu Zadrugu za osiguranje, štednju i privredu, čije su članice 1939. god. Odlukom Okružnoga suda u Sarajevu, broj 29/1939., od 28. kolovoza 1939. udružile u Savez Napretkovih zadruga Sarajevo,čiji je osnivač i pravni sljedbenik sadašnji Napredak sa sjedištem u Sarajevu. Hrvatsko kulturno društvo Napredak osnovano je 1907. godine i djelovalo je do 1949., kada je, zbog tadašnjih političkih okolnosti, rad podružnice ugašen i oduzeta mu je sva imovina. Derventskoj podružnici oduzeta je zgrada Hrvatskog doma i pretvorena z Dom kulture. Na Obnoviteljskoj skupštini, održanoj 29. rujna 1990. godine u Sarajevu, doneseni su Obnoviteljski akt i Statut, kojima je drštvo utvrdilo kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i socijalno podizanje hrvatskoga naroda kao temeljne odrednice svojega rada. Obnoviteljska skupština podružnice Derventa održana je 13. siječnja 1991. godine., a nakon rata ponovno 25. listopada 2008. godine, jer joj je rad u vrijeme ratnih zbivanja bio prekinut. Sadašnji HKD Napredak sa sjedištem u Sarajevu pravni je nasljednik "Hrvatskoga potpornog društva za potrebne đake srednjih i visokih škola Bosne i Hercegovine" osnovanoga 1902. god. u Mostaru, "Hrvatskoga društva za namještanje djece u zanatstvu i trgovini" osnovanoga također 1902. god. u Sarajevu, tj. ujedinjenoga Napretka iz 1907. god., a ugašenoga 1949. god., kao i sve imovine i nekretnina što su 1949. god. i kasnije dane na korištenje drugim subjektima i što su nacionalizirane. 

II. NAZIV I SJEDIŠTE 

Članak 3. 
Naziv podružnice glasi: Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Derventa. Skraćeni naziv Podružnice glasi: HKD Napredak – DERVENTA. Naziv podružnice na engleskom jeziku glasi: Croatian cultural association Napredak - DERVENTA. Skraćeni naziv jest CCA Napredak - DERVENTA.   

  Članak 4.  
Sjedište podružnice je u Derventi, Napretkov dom, Kralja Petra I. b.b.   

  Članak 5.  
HKD Napredak Derventa ima znak identičan znaku cijelog HKD-a Napredak, koji se sastoji od četiri crvena kvadrata, od kojih su tri poredana dijagonalno na način da je krajnji lijevi kvadrat na najnižem mjestu, a krajnji desni na najvišem mjestu, dok četvrti kvadrat gornjim lijevim vrhom dodiruje donji desni vrh srednjeg kvadrata u dijagonali. Desno od crvenih kvadrata, slovima plave boje, u gornjem je redu upisan tekst HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO, Ispod tog teksta ispisana je riječ NAPREDAK stiliziranim secesijskim fontom slova. Ispod riječi NAPREDAK, upisana je riječ DERVENTA.   

  Članak 6.  
Pečat podružnice ovalnog  je oblika, dužine 40  mm, a širine 25 mm.  U sredini pečata je većim slovima upisana riječ NAPREDAK. Uz rub gornjeg oboda manjim slovima ispisane su riječi Hrvatsko kulturno društvo, a uz rub donjeg oboda ispisana je riječ Derventa. Pečat čuva i ovlašten je rabiti ga predsjednik podružnice i drugi članovi podružnice koje on ovlasti. 

  Članak 7.  
HKD Napredak – Podružnica DERVENTA je neprofitna, nepolitička udruga koja okuplja sve one koji žele pridonijeti ostvarivanju zajedničkih ciljeva utvrđenih ovim Statutom, u skladu s Ustavom i zakonima. U sva upravna tijela podružnice u pravilu se ne biraju čelni dužnosnici iz političkih stranaka. Članovi tijela upravljanja podružnice ne mogu biti osobe kojima je izrečena mjera sigurnosti, zabrane javnoga istupanja ili osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost.   

  Članak 8.  
Podružnica je pravna osoba sukladno lokalnim propisima, no bezrezervno poštuje unutarnju organizaciju cijelog HKD-a Napredak sa sjedištem u Sarajevu, gdje je i sjedište Središnje uprave, sukladno Statutu HKD-a Napredak, kao i sve odluke i zaključke Središnje uprave, što potvrđuje potpisanim Pravilnikom o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD-a Napredak i Aktom o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD-a Napredak, koje je usvojila Glavna skupština HKD-a Napredak u Sarajevu 30. lipnja 2007. godine. 


  III. SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

  Članak 9.  
Svrha Podružnice jest kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i podizanje socijalne sigurnosti hrvatskog naroda kako u općini Derventa tako i šire. 

  Članak 10. 
Programski ciljevi podružnice jesu: 
1.      promicanje hrvatske duhovnosti, jačanje nacionalne svijesti i očuvanje i razvijanje svih kulturnih vrednota Hrvata;  
2.      čuvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti hrvatskoga jezika - poticanjem njegove uporabe u obitelji, javnom i kulturnom životu, gospodarskom životu i sredstvima javnog priopćavanja;  
3.      jačanje gospodarstva i gospodarske pozicije Hrvata;
4.      suradnja sa znanstvenim, kulturnim, odgojno-obrazovnim, gospodarskim institucijama, organizacijama i društvima radi promicanja kulture života svih članova podružnice bez obzira nalaze li se u zemlji ili inozemstvu.   

  Članak 11. 

Ciljeve utvrđene člankom 10. podružnica će postizati obavljanjem sljedećih djelatnosti: 1.      pomaganjem učenika i studenata u školovanju, znanstvenom i umjetničkom usavršavanju u zemlji i inozemstvu; 2.      pomaganjem znanstvenika i umjetnika u daljnjem napredovanju; 3.      izdavanjem stalnih i povremenih publikacija i knjiga sukladno zakonu; 4.      praćenjem odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, zalaganjem za sudjelovanje u kreiranju i ostvarivanju njihovih programa; 5.      širenjem i njegovanjem opće kulture u narodu i skrbi za kulturni i gospodarski napredak; 6.      osnivanjem knjižara, knjižnica, čitaonica, medioteka i klubova sukladno zakonu; 7.      osnivanjem pjevačkih, glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, sportskih i drugih skupina; 8.      organiziranjem strukovnih udruga i društava sukladno zakonu; 9.      organiziranjem priredbi podružnice i drugih scenskih izvedbi; 10.  organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova; 11.  organiziranjem povremenih i stalnih tribina; 12.  organiziranjem tečajeva za kulturno, gospodarsko i ekonomsko prosvjećivanje; 13.   obavljanjem nesrodne gospodarske djelatnosti samo preko posebno utemeljene pravne osobe; 14.  suradnjom s vjerskim ustanovama u promicanju duhovnih i moralnih vrjednota kao sastavnica kulture; 15.  razvijanjem suradnje s drugim sličnim društvima; 16.  razvijanjem ekološke svijesti na očuvanju prirode i čovjekove sredine; 17.  uspostavom neposredne suradnje s kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i gospodarskim ustanovama i organizacijama; 18.  skrbi se za nacionalnu i kulturnu svijest Hrvata izvan domovine; 19.  prikupljanjem i distribucijom humanitarne pomoći od pojedinaca i institucija u zemlji i inozemstvu u novčanim prilozima, prehrambenim artiklima, obući i odjeći, lijekovima i drugim predmetima i robi radi pomoći članovima podružnice i zbrinjavanja stradalnika i stanovništva u ratnim i poratnim uvjetima, kao i drugim neprilikama izazvanim prirodnim nepogodama i drugim nedaćama; 20.  pružanjem pravne i fizičke pomoći članovima podružnice; 21.  svim ostalim djelatnostima kojima se pridonosi ispunjenje svrhe i ostvarivanju programskih ciljeva podružnice.   

  Članak 12. 

Rad podružnice je javan. Javnost se ostvaruje održavanjem otvorenih sjednica i skupova tijela upravljanja, slobodnom nazočnošću zainteresiranih na svim manifestacijama, slanjem priopćenja i izvješća medijima i na drugi način. Iznimno, kada to odluči samo tijelo, sjednice tijela podružnice održavaju se u dijelu ili u cijelosti bez prisutnosti javnosti.   

  Članak 13. 

Iznimno, predsjednik ili Upravni odbor mogu odlučiti treba li neki podatak biti držan za poslovnu tajnu ako se može zloupotrijebiti na štetu rada podružnice, cijelog HKD Napretka ili javnoga ćudoređa.         


  IV. ODNOSI I SURADNJA S DRUGIM ORGANIZACIJAMA


Članak 14.  

Podružnica u svojem radu surađuje s društvenim, političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, sportskim i drugim vladinim i nevladinima organizacijama iz zemlje i inozemstva i njihovim tijelima upravljanja radi ostvarivanja svojih i zajedničkih zadaća i ciljeva. 

  Članak 15. 
Podružnica se može učlanjivati u srodne domaće i međunarodne organizacije i asocijacije ili s njima na drugi način surađivati. Također podružnica može ući u savez udruga. O učlanjenju podružnice u neku drugu srodnu organizaciju u zemlji ili inozemstvu kao i o učlanjenu podružnice u savez udruga odlučuje Skupština podružnice, uz suglasnost Središnje uprave. 


  V. SREDSTVA


Članak 16.

Imovinu podružnice čine sva sredstva, imovina, nekretnine, potraživanja, prava i obveze, što se bilanciraju danom 31. prosinca tekuće godine.   

  Članak 17. 

Prihode podružnice sačinjavaju: 1. članarina redovitih članova; 2. dragovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih osoba; 4. prihodi od raznih priredaba podružnice (zabave, koncerti, izložbe, sjela, izleti, lutrija, tombola i drugo); 5. prihodi od izdavaštva podružnice (kalendari, listovi, knjige, brošure, razglednice i drugo); 6. prihodi od prometa nekretnina koje su vlasništvo podružnice, poduzeća i drugih pravnih osoba kojih je podružnica osnivač; 7. prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara, reklama i sličnih pasivnih prihoda; 9. prihodi iz proračuna; 10. ostali prihodi stečeni, sukladno Zakonu i Statutu.   

  Članak 18. 

Prikupljena sredstva koriste se prema financijskom proračunu za sljedeće namjene: 1. financiranje programa kulturnih i drugih aktivnosti; 2. stipendiranje đaka i studenata; 3. materijalne troškove; 4. amortizaciju osnovnih sredstava; 5. plaće djelatnika;
6. pomoć drugim organizacijama i osobama; 7. za ostale namjene.   Dobit koju podružnica ostvari iz nesrodnih gospodarskih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovim Statutom. Sredstvima se raspolaže na temelju odluka tijela upravljanja podružnice ili naloga predsjednika, odnosno osobe koja ga zamjenjuje, sukladno zakonskim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje. Podružnica vodi redovitu evidenciju o financijskom i materijalnom poslovanju, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, o čemu se brine rizničar podružnice. Nije dopušteno izravno ili neizravno stjecati dobit ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti podružnice utemeljiteljima, članovima, članovima tijela upravljanja, odgovornim osobama, djelatnicima i donatorima.   


  VI. ČLANSTVO   

  Članak 19. 

Članstvo u podružnici je dobrovoljno, a podružnici može pristupiti svaka fizička ili pravna osoba koja prihvaća Statut, kao i ciljeve i zadatke podružnice. Osoba koja želi biti članom popunjava i potpisuje pristupnicu.   

  Članak 20. 

Članovi podružnice su: 1. počasni, 2. zakladnici, 3. veliki dobrotvori, 4. dobrotvori, 5. doživotni članovi, 6. redoviti članovi, 7. pogodovni članovi i 8. kolektivni članovi.  

Članak 21.  

1. Počasnim članom može postati onaj koji je svojim radom stekao osobite zasluge za hrvatski narod i podružnicu. Počasnoga člana bira Skupština podružnice na prijedlog Upravnog odbora. 2. Članom zakladnikom postaje onaj koji u podružnici osnuje (pod svojim ili drugim imenom) stalnu zakladu u svrhe podružnice iznosom što ga odredi Skupština. 3. Velikim dobrotvorom postaje onaj koji podružnicu najedanput daruje ili u nasljedstvo ostavi gotovinu ili vrijednost u iznosu što ga odredi Skupština. 4. Dobrotvorom postaje onaj koji odjednom ili kroz godinu dana uplati u blagajnu podružnice iznos što ga odredi Skupština podružnice. 5. Doživotnim članom postaje onaj tko odjednom ili kroz godinu dana u blagajnu podružnice uplati iznos što ga odredi Skupština Podružnice. 6. Redovitim članom postaje se upisom i unaprijed izvršenom uplatom godišnje članarine.
7. Pogodovni članovi mogu biti samo sudionici osnovnih i srednjih škola, studenti i umirovljenici čiju članarinu također određuje Skupština podružnice. 8. Članom podružnice može biti pravna osoba (kolektivni član), čiji je zastupnik izjednačen s redovitim članom. Odluku o prijemu kolektivnih članova u članstvo Podružnice donosi Upravni odbor podružnice. Po odobrenju Središnje uprave pravna osoba primljena u članstvo može u svom nazivu isticati i amblem Napretka, pod određenim uvjetima što se pismeno dogovore.   

  Članak 22. 

Prava i dužnosti redovitih članova podružnice jesu: 1. da sudjeluju u radu i djelatnostima podružnice; 2. da biraju i da mogu biti birani u tijela podružnice; 3. da budu izvješćivani o djelovanju podružnice; 4. da daju prijedloge i potiču rad podružnice; 5. da daju ocjene i mišljenje o radu podružnice; 6. da čuvaju čast, dostojanstvo, ugled i interese HKD-a Napredak; 7. da izvršavaju zadatke utvrđene Statutom i odlukama upravnih tijela podružnice; 8. da podružnici plaćaju članarinu.   

  Članak 23. 
 Članstvo u podružnici prestaje: 1. svojevoljnim istupom, o čemu član pismeno izvješćuje podružnicu, 2. smrću, 3. brisanjem iz članstva, 4. isključenjem, 5. te u Zakonu predviđenim slučajevima. Upravni odbor podružnice ima pravo većinom glasova isključiti svakoga svog člana ako je svojim radom i držanjem u javnom životu radio protiv svrhe i ugleda HKD-a Napredak ili pak ako u podružnicu unosi strančarstvo. Isto to pravo ima i Središnja uprava HKD-a Napredak u odnosu na bilo kojega člana HKD-a Napredak. Članove iz čl. 21 od t. 1. do t. 5. isključuje Skupština podružnice. Protiv isključenja isključeni član ima pravo priziva u roku od 30 dana Središnjoj upravi HKD-a Napredak, čije je rješenje konačno.   


  VII. USTROJSTVO PODRUŽNICE   
  
Članak 24. 
 Tijela upravljanja podružnice jesu: 1.      Skupština; 2.      Upravni odbor; 3.      Nadzorni odbor; 4.      Predsjednik; 5.      Dopredsjednik; 6.      Tajnik; 7.      Rizničar.   

  Članak 25. 
  Skupština podružnice: 1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune (koji mora biti sukladan Statutu cijelog HKD-a Napredak) te druge opće akte; 2. bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika tajnim ili javnim glasovanjem između više kandidata; 3. bira i razrješava članove Upravnoga odbora; 4. bira i razrješava Nadzorni odbor koji broji 3 do 5 članova;  5. donosi poslovnik o svom radu; 6. donosi odluke, usvaja smjernice i daje preporuke za rad podružnice; 7. razmatra i donosi program rada za tekuću godinu i razmatra izvješće o radu za proteklu godinu; 8. donosi godišnji plan rada i financijski proračun; 9. usvaja izvješća o radu svojih tijela upravljanja, sekcija i povjerenstava; 10. dodjeljuje priznanja za članove podružnice i druge zaslužne za rad podružnice; 11. odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada podružnice te 12. donosi sve odluke u svezi s radom podružnice za koje nije nadležno neko drugo tijelo ili dužnosnik podružnice.   Skupština podružnice održava se najmanje jedanput godišnje i može biti redovita, izborna i izvanredna. Sjednicu Skupštine podružnice saziva predsjednik podružnice, a isto pravo ima i natpolovična većina Upravnoga odbora podružnice ili najmanje jedna polovica članstva. Skupština usvaja Statut te njegove izmjene i dopune dvotrećinskom većinom nazočnih. Skupština podružnice mora biti sazvana najkasnije sedam dana prije održavanja Skupštine, s naznakom mjesta i vremena održavanja, prijedlogom dnevnoga reda i potrebnim materijalima. Ako se Skupština podružnice ne održi barem jednom u dvije godine, Skupštinu može sazvati i Središnja uprava HKD-a Napredak. Skupštinu podružnice obično tvore svi redoviti članovi, no ako podružnica ima više od 200 članova, Upravni će odbor podružnice poslovnikom odrediti broj i način izbora zastupnika Skupštine podružnice. Član, tj. zastupnik Skupštine mora biti učlanjen u podružnicu najmanje godinu dana prije održavanja Skupštine da bi imao pravo glasa. Pravo glasa imaju isključivo punoljetne osobe. Skupština punovažno odlučuje ako joj je nazočno najmanje dvije trećine punoljetnih članova podružnice. Skupština može pravovaljano odlučivati većinom glasova prisutnih članova i to javnim glasovanjem, ako se ne odluči drugačije.   

  Članak 26. 
  Upravni odbor, kao izvršno tijelo podružnice, odgovorno je za provedbu odluka, zaključaka i smjernica Skupštine i središnjih tijela HKD-a Napredak kao i Skupštine te upravnih tijela podružnice, a u sadržaju i duhu programskih načela i ovoga Statuta. Upravni odbor podružnice tvore: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, rizničar i 3 do 9 članova, ovisno o broju članova Podružnice, a i više ako ima potrebe. Sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor brine se o imovini podružnice, vrši sve druge poslove koji nisu naznačeni ovim Statutom, a koji nisu u nadležnosti Skupštine. Također izvršava zaključke i odluke Središnje uprave HKD-a Napredak kao i Skupštine cijeloga Društva. Upravni odbor može između dva zasjedanja Skupštine u slučaju naložene i vrlo opravdane potrebe donijeti odluku iz nadležnosti Skupštine, ali je dužan na sljedećoj Skupštini izvijestiti članove Skupštine i verificirati odluku. Sjednici Upravnoga odbora mora bit nazočnim najmanje pola plus jedan član, a odluke donosi ako za njih glasuje većina nazočnih. U slučaju odstupanja predsjednika, dopredsjednika, tajnika ili rizničara sa svoje dužnosti, Upravni odbor može između sebe imenovati vršitelje dužnosti. Mandat članova Upravnoga odbora traje 4 godine. Mandat članova Upravnoga odbora može biti produžen, tj. član Upravnoga odbora može biti ponovno izabran.   

  Članak 27. 

Upravni odbor podružnice upravlja njezinim radom i, između ostaloga: 1. prima i upisuje članove podružnice u imenik članova, pobire redovitu članarinu, prihvaća sve prihode i darove navedene u članku 17. ovoga Statua, i o tome izvješćuje Središnju upravu, barem jedanput godišnje; 2. skrbi se o prihodima i rashodima podružnice; 3. organizira dobrotvorne zabave, kulturne manifestacije, predavanja i slično te dijeli publikacije podružnice; 4. brine se za stipendiranje studenata; 5. šalje Središnjoj upravi izvješće o završnom računu, tj. njegovu kopiju; 6. priprema održavanje Skupštine podružnice; 7. izvješćuje o radu podružnice Skupštinu HKD-a Napredak; 8. imenuje zastupnike za Skupštinu HKD-a Napredak;
9. predlaže kandidate za tijela upravljanja HKD-a Napredak; 10. donosi odluku o visini članarine; 11. svoj rad organizira raznovrsnim sekcijama i drugim oblicima društvenoga okupljanja članstva; 12. imenuje povjerenike, podupire ih i nadzire; 13. predlaže Upravnom odboru Napretkova Fonda za stipendiranje kandidate za potporu i kredite studenata te mjesta u konviktu ili druge potpore te daje preporuke studentima prilikom natječaja za stipendije; 14. djeluje prema poslovniku koji sam donese; 15. prati rad sekcija i povjerenstava podružnica/udruga.  

Članak 28. 
  Nadzorni odbor se sastoji od tri do pet članova koji između sebe biraju predsjednika. Predsjednik se izvješćuje o radu svake sjednice Upravnog odbora, kojoj ima pravo biti nazočan ili izaslati jednoga člana Nadzornoga odbora, ali samo sa savjetodavnim glasom. Barem jedan član Nadzornoga odbora mora biti diplomirani ekonomist. Članovi ovoga odbora ne mogu biti i članovi Upravnog odbora.     

  Članak 29. 
 Nadzorni odbor: 1. nadzori da se podružnicom i imovinom podružnice upravlja po pravilima podružnice i zakonima; 2. pazi da se izvršavaju zaključci Skupštine HKD-a Napredak, Središnje uprave te Skupštine podružnice; 3. nadzori da se rizničarsko i knjigovodstveno poslovanje podružnice vodi po općim propisima knjigovodstva; 4. ispituje i provjerava financijsku i materijalnu dokumentaciju podružnice;
5. pazi da se poslovanje podružnice kreće na temelju proračuna kao radnoga programa;
6. traži odstranjivanje utvrđenih manjkavosti; 7. izvješćuje Skupštinu o svom radu. O svakom se pregledu vodi posebni zapisnik, a svaki se nalaz utvrđuje pismeno s potpisom nazočnih članova Nadzornoga odbora. Nadzorni odbor ima pravo obaviti pregled u svako doba, a obvezu da to učini najmanje dvaput godišnje.   

  Članak 30. 
  Predsjednik podružnice: 1. predstavlja i zastupa podružnicu; 2. saziva sjednice Skupštine podružnice i sjednice Upravnoga odbora podružnice i predsjedava im; 3. potpisuje sve odluke, izjave, objave, financijske dokumente i dnevnu poštu, a u njegovoj odsutnosti to čini dopredsjednik ili tajnik podružnice/udruge; 4. donosi odluke koje nisu u nadleštvu drugih tijela podružnice i o tome informira upravni odbor; 5. o svom radu izvješćuje Skupštinu i Upravi odbor; 6. potpisuje zapisnike sa sjednica. Za svoj rad odgovara Skupštini podružnice, Upravnom odboru, Središnjoj upravi i Skupštini HKD-a Napredak.     

  Članak 31. 
  Dopredsjednik podružnice zamjenjuje predsjednika podružnice kad ga ovaj ovlasti ili kad je predsjednik pravno ili fizički spriječen u obavljanju svoje dužnosti.
Za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Podružnice.

Članak 32. 
  Tajnik podružnice obavlja administrativne poslove podružnice i vodi zapisnik sjednica. Sastavlja dopise podružnice, isprave, objave i potvrde i potpisuje ih zajedno s predsjednikom, te skrbi o pismohranu podružnice. Brine se o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnoga odbora podružnice.Za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku podružnice.   
  
Članak 33. 
Rizničar podružnice prikuplja prihode podružnice, isplaćuje i obavlja druge poslove u vezi s financijskim poslovanjem sukladno važećim propisima te zakonskim i programskim dokumentima. Za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsjedniku podružnice. 

   Članak 34.  

Članovi Upravnoga odbora Podružnice dužni su aktivno sudjelovati na sjednicama Upravnoga odbora i svugdje općenito promicati zadaću i svrhu HKD-a Napredak. Po potrebi sudjeluju u radu povjerenstava, odbora i drugih organizacijskih oblika djelovanja podružnice.   


  VIII. PRESTANAK RADA PODRUŽNICE   

  Članak 35. 

Podružnica prestaje s radom ili se privremeno gasi odlukom najmanje dvije trećine članova Skupštine podružnice. U ovom slučaju sva pokretna i nepokretna imovina podružnice predaje se na korištenje i čuvanje HKD-u Napredak, tj. Središnjoj upravi, dok se ne steknu uvjeti za ponovo osnivanje podružnice.   


  IX. ZAVRŠNE ODREDBE   

  Članak 36. 

Podružnica upravlja svojom imovinom, s tim da ne može vršiti bilo kakva raspolaganja ili njezina opterećenja bez suglasnosti Središnje uprave HKD-a Napredak. Ovo praktično znači da podružnica ne može prodati ili pokloniti svoju imovinu, niti je staviti pod hipoteku ili na bilo koji drugi način opteretiti bez suglasnosti Središnje uprave. Ova suglasnost mora biti u pisanoj formi, te se u nedostatku pisane forme smatra da ona nije niti dana.   Donošenje Statuta, njegove izmjene ili dopune i druge za HKD Napredak važne odluke, ne mogu biti donesene bez pismene suglasnosti Središnje uprave HKD Napredak.

    Članak 37.  
Odluke i akti tijela upravljanja podružnice, te odluke i postupanja dužnosnika podružnice ne smiju biti protivna ovom Statutu. Opći akti podružnice moraju biti sukladni ovom Statutu.   

  Članak 38.  
Statut podružnice stupa na snagu danom ovjere pri nadležnom tijelu vlasti.   

 Derventa, 25.10.2008.   

  PREDSJEDNIK HKD NAPREDAK DERVENTA
Jozo Barišić

Popis darovatelja

Pridružite se akciji obnove zgrade Doma kulture u Derventi, koja je prije drugog svjetskog rata bila zgrada Napretkova Hrvatskog doma. Animirajte i...

Saznaj više